Klager og Anke

Klager

Enhver person har rett til å påklage en avgjørelse fra sertifiseringsorganet som for eksempel evalueringsresultat fra en eksaminasjon eller feil behandling av søknaden, men også evt. andre forhold som usaklighet, forstyrrende elementer fra eksamineringen, ikke relevant eksamen i forhold til undervisningen osv. Skriftlig klage sendes innen 14 dager etter at de kritikkverdige forhold du klager på inntraff.

Sertifiseringsleder vurderer sammen med kvalitetssikringslederen klagens innhold og alvorlighet og ut fra dette den videre saksbehandling. Ved alvorlige klager kan Fagstyret få saken oversendt straks for behandling. Hvis saken betraktes som enkel kan den håndteres internt av sertifiseringslederen eller den han bemyndiger. Faktorer som upartiskhet, ikke-diskriminerende, konfidensialitet skal også vurderes i klagesammenhengen.

Kvalitetsleder har ansvar for oppfølging på eventuelt korrigerende handling i forbindelse med resultatet av klager.
Fagstyrets leder er den formelle kontakt for behandling av klager som oversendes sertifiseringskomiteen.

Norsk Akkreditering kan informeres og rådspørres ved vanskelige saker og eventuelt ved andre gangs anker.

Den som behandler klagen påser at alle sider av saken blir grundig belyst av alle parter for å bringe de bakenforliggende årsaker på det rene, for at de forhold som førte til klagen, kan bli endret.
De innkomne opplysninger vurderes og det lages en rapport som tydelig viser
• Saksgang,
• Vurderinger
• Uttalelser
• En konklusjon med løsning på klagen
• Saksbehandlerens navn og posisjon
Rapporten distribueres til alle parter med informasjon om ankerett. Deretter arkiveres saken.

Anke

En anke skal være sertifiseringsorganet i hende innen 14 dager etter at klageren har mottatt skriftlig resultat på en avgjørelse.
Behandlingsfrist for anken er 4 uker (28 dager) regnet fra dato anken mottas til avgjørelse skal foreligge.

Sertifiseringsleder utnevner en intern eller ekstern anke komité bestående av fagstyrets leder/hele sertifiseringskomiteen og en representant fra klagerens faggruppe.
• Før behandlingen innhentes alle relevante opplysninger om saken. Deretter settes opp en behandlingsliste med alle nødvendige punkter som angår saken. Referat med kommentarer til de enkelte punkter skal vedlegges ankeavgjørelsen.
• Det skal klart fremgå av behandlingsresultatet hva som er avvist og eventuelt hva som er tatt til følge. Rapport fra ankebehandlingen sendes Sertifiseringsleder.
• Sertifiseringsleder distribuerer rapport og vedlegg til alle parter med informasjon om ankemuligheter iht. ovenstående.
Hvis anken tas til følge skal korrektive tiltak gjøres. Hvis anken ikke tas til følge har innklager rett til å sende inn ny 2. gangs anke med nye argumenter/annen vinkling av saken.

Klager og anker sendes “anbefalt” til:

Dacon Services AS
Sophie Radichs vei 7,
2003 Lillestrøm